ISO 22000:2018

Şirketimiz, üst yönetim ve alt yapısal kadrosunun sahip olduğu sektörel birikimleri ile 2018 yılında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş olmak amaçlı İstanbul da temelleri atılmış olan bir kuruluştur.

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

KABUL ET

Başvuru Formu

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının Türkçe versiyonu 02.05.2019 tarihinde yayımlanmış bulunmaktadır.

Güvenilir ve sağlıklı gıdaların temini ve üretimi, sağlıklı beslenmenin en temel ve vazgeçilemez etkenleridir. Bu sebeple günümüzde üreticiler, nakliyatçılar, işleyiciler, toptan ve perakende satış kuruluşlarının da içinde bulunduğu farklı gruplar çeşitli kontrol yöntemleri ve yaklaşımları geliştirmiştir. Daha önceki yaklaşımlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için alınan tedbirler, genellikle son ürün kontrolleri temelinde değerlendirilmekteydi. Son ürünlerde gerçekleştirilen kontroller, ürünün son halinde mevcut hataları ve tehlikeleri ortaya çıkartmaktaydı.

Günümüzde ise güvenli gıda üretimi için hammaddeler, katkı malzemeleri, diğer yardımcı maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerin belirlenmesi ve değerlendirmesini, işletmeye kabulünü, üretim aşamaları, muhafaza koşulları ve nakliyat işlemleri dâhil olmak üzere kontrol altında tutan bir yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmıştır. Gıdaların güvenli, dayanıklı ve sağlıklı olma zorunluluklarından hareket edilerek, mikrobiyal kontaminasyon kaynakları, fiziksel ve kimyasal tehlike ve risklerin belirlenmesi temel hedef olarak seçilmiştir. Bunun için riski, tehlikeyi belirleyen, önleyen, bunlardan kaynaklanan kayıpları engelleyen sistem geliştirme gereksinimi esas alınarak ISO 22000 standartları geliştirilmiştir.

Böylelikle üretim ve dağıtımda HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları), soğuk zincir ve muhafazayı kapsayan bir seri önlemler, öneriler paketi oluşturulmuştur. Bu sayede gıda işletmelerinin sertifikalandırılması ve işlevlerindeki uygunluğun uluslararası gıda ticareti ve pazarında, kalite güvenlik sistemi kavramının yerleştirilmesi sağlanmıştır.

Uluslararası Standart Örgütü (ISO) tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ISO 22000:2005 standardı Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi olarak yayınlanan ilk uluslararası standarttır. AB'ye uyum çalışmalarında, gıda zincirindeki tüm kuruluşların, gıda güvenliği yönetim sistemini kurmuş olmaları ve tüm gıda firmalarının ön koşul programını uygulamaya almaları gerekmektedir. Bu kapsamda ISO 22000 tüm dünyada kabul görecek bir standarttır.

Avrupa Birliği ile uyumlaşma süreci içerisinde en önemli konulardan biri olan gıda güvenliği, aynı zamanda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı gibi resmi kurumların denetimlerinde ve gıda kodeksi kriterlerinde de yaklaşık olarak bu standardın tüm taleplerini içerecek şekilde karşımıza çıkmaktadır.

ISO 22000 standardı kısaca gıda zincirine doğrudan veya dolaylı biçimde dahil olan tüm kuruluşlar tarafından uygulanabilir. ISO 22000, diğer yönetim sistemlerinden bağımsız tek başına kurulup, uygulanabilen bir standart olmakla beraber yapısal özellikler dikkate alındığında ISO 9001 ve ISO 14001 standartları ile entegrasyonu uyumludur.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Sağladığı Yararlar

 • Yasal şartlara olan uyumun arttırılması,
 • Resmi kuruluşların denetimine karşın yaşanan sorunların minimize edilmesi,
 • Çalışma ortamının iyileşmesi,
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
 • Karar verme sürecinde işçinin katılımının artması ve takım ruhu ile çalışma sağlaması,
 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
 • Çalışanların performansının artması ve daha güçlü bir iletişimin sağlanması,
 • Kaynakların dengeli dağıtılmasını sağladığı için personel yeterliliğini arttırması,
 • Dokümantasyonun iyileştirilmesi ve izlenebilirliğinde kolaylık sağlaması,
 • Proses kontrolünün en üst düzeye çıkarılması ve kanıtlanabilir bir şekilde kayıt altında tutulması,
 • Firmanın daha etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması,
 • Daha iyi planlamaya bağlı olarak üretim sonrası daha az doğrulama gereksinimi,
 • Kalitenin ve verimliliğin artması ve güçlenmesi,
 • Üretimden tüketime kadar süreçte ürün kaybının en aza indirilmesi ve bu kayıplardan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
 • Ürün geri dönüşü gibi konuların engellenmesiyle kalitesizlik maliyetlerinde düşüş,
 • Tehlike analizi ve kritik kontrol noktası planlarıyla potansiyel gıda güvenlik tehlikelerinin kontrolü,
 • Gıda güvenliği risk kontrolünün daha etkin karşılanmasıyla gıda kaynaklı hastalıkların (Gıda zehirlenmeleri vb.) azaltılması,
 • Gıda sanayi zincirinin tüm halkaları arasında iletişimin arttırılması ve düzenlenmesi,
 • Gıda sağlığına ve güvenliğine gösterilen önemin tüketicilere ispat edilmesi sonucu pazar payının arttırılması,
 • Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin karşılanması,
 • Daha kaliteli ürün ve hizmet sunulması sayesinde müşteri memnuniyetin ve sadakatinin artması,
 • Daha bilinçli tüketici kitlesinin sağlanması,
 • Piyasadaki güvenin sağlanması ve etkin rakiplerin önüne geçilmesi veya rekabette yeterli güce ulaşılması,
 • Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle dünyanın her yerinde ticaret kolaylığının sağlanması ve uluslararası ilişkilerin artması,
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma için potansiyel artış ve markalaşma yolunda ilerlenmesi.

sa

kapat